Języki

Erudis - your road to knowledge
Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem Spring Framework

Opis szkolenia

Szkolenie jest poświęcone wykorzystaniu szkieletu aplikacyjnego Spring do tworzenia aplikacji w języku Java, przede wszystkim aplikacji Java EE. Zaletą szkieletu Spring jest umożliwienie tworzenia aplikacji JEE bazując na „czystych” klasach Java, bez konieczności implementowania interfejsów powiązanych z serwerem aplikacji. Dzięki temu aplikacje są łatwe w utrzymaniu i łatwo testowalne.

Na szkoleniu będą omówione wszystkie istotne z punktu widzenia praktyki programistycznej elementy Spring-a. Szkolenie rozpoczyna się od wprowadzenia do technologii Spring i omówienia jej zastosowania. Następnie poznajemy zasadnicze koncepcje stojące za tę technologią, takie jak odwrócenie kontroli (ang. Inversion of Control), wstrzykiwanie zależności (ang. Dependency Injection) czy programowanie aspektowe (ang. Aspect Oriented Programming – AOP).

Kolejną istotnym elementem szkolenia jest poznanie wygodnego sposobu konfigurowania aplikacji. Dokładnie zostaną omówione ważne z punktu widzenia wykorzystania Spring Framework szczegóły cyklu życia komponentów Spring-a i właściwości podstawowego interfejsu – ApplicationContext.

Trudno wyobrazić sobie aplikację, która w ten czy inny sposób nie przechowuje w sposób trwały danych. Z tego powodu dużo czasu na szkoleniu poświęcimy komunikacji z bazą danych i wsparciem jakie nam daje Spring. W szczególności poznamy sposoby pracy z bazą danych z wykorzystaniem JDBC, Hibernate, JPA (Java Persistence API). Spring dostarcza elastycznych sposobów obsługi transakcji. Szczególnie istotna jest możliwość deklarowalnego, automatycznego zarządzania transakcjami.

Na szkoleniu dokładnie będzie omówiona technologia Spring MVC, służąca do budowy aplikacji WWW. Omówimy też możliwość konfiguracji Spring-a do pracy z innymi technologiami webowymi, zwłaszcza z JSF.

Oprócz podstawowych interfejsów programistycznych Spring-a poznamy także bardziej zaawansowane rozwiązania służące do zabezpieczania aplikacji, tworzenia usług sieciowych, tworzenia zdalnego klienta dla aplikacji Spring-a i powiązanego z tym tematu współpracy z komponentami EJB 3.0.

Szkolenie jest nastawione na praktyczne wykorzystanie technologii dostępnych w ramach Spring Framework, dobre praktyki budowy aplikacji modularnych. Ćwiczenia i laboratoria stanowią ok. 50-60% całego szkolenia.

W czasie szkolenia będzie wykorzystywany serwer Tomcat lub JBoss lub GlassFish (*).

Środowiskiem programistycznym używanym w czasie szkolenia jest Eclipse (z wykorzystaniem wtyczek SpringSource Tools Suite), MyEclipse IDE lub NetBeans IDE wyposażone we wtyczki ułatwiające tworzenia aplikacji wykorzystujących Spring (**).

(*) Dotyczy szkoleń dedykowanych, w przypadku szkoleń otwartych jest używany Tomcat. (**) Dotyczy szkoleń dedykowanych, w przypadku szkoleń otwartych jest używany Eclipse

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów języka Java, którzy chcą tworzyć aplikacje Java EE i desktopowe z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring.

Wymagania wstępne

 • Dobra znajomość podstaw języka Java (składnia języka, obsługa wyjątków, wejście/wyjści w Javie, podstawowe pakiety SDK: java.util, java.lang, kolekcje)
 • Podstawowa znajomość XML-a
 • Podstawowa znajomość SQL-a oraz dostępu do bazy danych przez JDBC

Najważniejsze uzyskane umiejętności

 • Poznanie koncepcji wstrzykiwania zależności, programowania aspektowego (w praktycznej postaci)
 • Zrozumienie sposobu działania Spring Framework
 • Poznanie Spring MVC oraz innych bibliotek służących do zabezpieczania aplikacji, tworzenia usług sieciowych, itp.

Program szkolenia

 1. Informacje wstępne: co to jest i do czego służy Spring. Spring a Java EE.
 2. Wstrzykiwanie zależności (ang. dependency injection - DI). Implementacja DI bez wykorzystania Spring. Wykorzystanie Spring do konfiguracji DI. Szybki start ze Springiem.
 3. Konfiguracja aplikacji Spring. Właściwości ApplicationContext. Cykl życia komponentów Spring.
 4. Programowanie aspektowe (ang. Aspect Oriented Programming – AOP). Praktyczne wykorzystanie aspektów.
 5. Tworzenie aplikacji bazodanowych
  • Konfiguracja połączenia z bazą danych
  • Wykorzystanie wsparcia Spring do tworzenia zapytań bazodanowych (JdbcTemplate)
  • Zarządzanie transakcjami. Podejście deklaratywne oraz programowalne zarządzanie transakcjami.
  • Wykorzystanie Hibernate oraz Java Persistence API (JPA) w ramach Spring Framework.
 6. Testowanie aplikacji napisanych z wykorzystaniem Spring Framework. Testy jednostkowe oraz integracyjne.
 7. Tworzenie aplikacji WWW z wykorzystaniem Spring MVC. Integracja z innymi technologiami tworzenia aplikacji internetowych. Wykorzystanie JSF (JavaServer Faces)
 8. Zdalny dostęp do aplikacji Spring – Spring Remoting. Współpraca Spring-a z komponentami EJB 3.0. Monitorowanie aplikacji z poziomu serwera JMX.
 9. Zabezpieczanie aplikacji przy użyciu Spring Security
 10. Tworzenie usług sieciowych.

Sprawy organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 4 dni

Cena netto: 3200 PLN PROMOCJA 2899 PLN

Forma: wykład + ćwiczenia


Szkolenia dedykowane

Cena, czas trwania szkolenia dedykowanego jest uzależniony od potrzeb klienta i rozmiaru koniecznych modyfikacji szkolenia standardowego. W celu ustalenia szczegółów i warunków szkolenia prosimy o skontaktowanie się z nami e-mailem (szkolenia@erudis.pl) bądź telefonicznie.


Zgłoszenia

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zamówienia: wersja PDF lub RTF i wysłanie go e-mailem (szkolenia@erudis.pl) lub faxem.