Języki

Erudis - your road to knowledge
Testowanie aplikacji tworzonych w języku Java

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów, którzy chcieli by poznać efektywne z ich punktu widzenia metody testowania oprogramowania. Szkolenie wychodzi znacznie poza proste testy jednostkowe, które obecnie są najczęściej stosowanym elementem sprawdzania poprawności działania oprogramowania. Na szkoleniu będziemy używać narzędzia TestNG, które, oprócz testów jednostkowych, pozwala także implementować testy funkcjonalne, testy integracyjne czy wydajnościowe.

Ważnym tematem, którym zajmować będziemy się szczegółowo na szkoleniu, jest tworzenie oprogramowania w taki sposób, żeby było ono łatwo testowalne. Zobaczymy, że dobra implementacja oprogramowania znacznie ułatwia tworzenie testów, poznamy techniki dzięki którym można osiągnąć ten cel.

Z drugiej strony coraz rzadziej zdarza się, że budujemy aplikację zupełnie od zera. Najczęściej albo rozszerzamy funkcjonalność istniejącego produktu, albo nasze oprogramowanie musi integrować się z istniejącymi systemami, które niekoniecznie był projektowane z myślą o prostym testowaniu. Dotyczy to szczególnie wielu aplikacji Java EE (J2EE). Z tego powodu zobaczymy jak najlepiej podejść do testowania tego typu aplikacji i jakie narzędzia nam w tym pomogą.

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym na szkoleniu będzie TestNG, oprócz tego będziemy używać wielu innych bibliotek ułatwiających testowanie, między innymi będzie to biblioteka Spring, DBUnit, Embedded JBoss i tym podobne rozwiązania.

W czasie szkolenia jako środowisko do tworzenia kodu będzie wykorzystywany Eclipse lub NetBeans.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów, którzy:

 • chcą poznać dostępne sposoby testowania poprawności działania kodu źródłowego,
 • chcą zapoznać się z technikami tworzenia kodu w sposób łatwo rozszerzalny i testowalny

Wymagania wstępne

 • Znajomość podstaw języka Java
 • Znajomość podstaw technologii Java EE (dla osób zainteresowanych testowaniem tego typu aplikacji)

Najważniejsze uzyskane umiejętności

 • Poznanie sposobów testowania aplikacji użytecznych z punktu widzenia programisty
 • Tworzenie łatwo testowalnego kodu
 • Poznanie TestNG i narzędzi do testowania oprogramowania

Program szkolenia

 1. Wstęp. Typy testów i osoby za nie odpowiedzialne.
 2. Rola programisty w procesie testowania oprogramowania. Pragmatyczne podejście do testowania.
 3. Testy jednostkowe. Wprowadzenie do TestNG. Konfiguracja, różnice między TestNG a JUnit-em
 4. Tworzenie oprogramowania łatwo testowalnego – wstęp. Poprawne wykorzystanie interfejsów, wstrzykiwanie zależności (ang. dependency injection), wykorzystanie kontenera Spring.
 5. Podstawy TestNG. Testy jednostkowe w TestNG.
 6. Możliwości, jakie daje TestNG programiście przy testowaniu oprogramowania wychodzące poza proste testy jednostkowe.
 7. Funkcjonalność TestNG
  • testowanie asynchroniczne
  • testowanie w środowisku wielowątkowym
  • użycie zestawów danych testowych
  • testowanie wystąpienia przewidzianych błędów
  • testy wydajnościowe
 8. Realizacja różnych typów testów przy pomocy TestNG
 9. Testy funkcjonalne z punktu widzenia programisty
  1. testowanie zależności
  2. tworzenie grup testów
 10. Pokrycie kodu testami – fakty i mity
 11. Testowanie aplikacji Java EE. Typowe problemy, metodyki testowania. Problem testowania „starych” systemów (ang. legacy systems).
 12. Testowanie poza i w ramach serwera aplikacji – wady i zalety każdego podejścia
 13. Tworzenie oprogramowania łatwo testowalengo w ramach Java EE
 14. Wykorzystanie do testowania bibliotek imitatorów (ang. mock objects) oraz masek interfejsów programistycznych (ang. stubs): wsparcie dostępne w ramach szkieletu aplikacyjnego Spring, DBUnit
 15. Testowanie wybranych technologii Java EE
  • Testowanie aplikacji JPA
  • Testowanie komponentów EJB 3.0
  • Testowanie Serwletów
  • Testowanie webowego interfejsu użytkownika (JSF, JSF + AJAX)

Sprawy organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cena netto: 2300 PLN

Forma: wykład + ćwiczenia


Szkolenia dedykowane

Cena, czas trwania szkolenia dedykowanego jest uzależniony od potrzeb klienta i rozmiaru koniecznych modyfikacji szkolenia standardowego. W celu ustalenia szczegółów i warunków szkolenia prosimy o skontaktowanie się z nami e-mailem (szkolenia@erudis.pl) bądź telefonicznie.


Zgłoszenia

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zamówienia: wersja PDF lub RTF i wysłanie go e-mailem (szkolenia@erudis.pl) lub faxem.