Języki

Erudis - your road to knowledge
Akcje – obsługa zdarzeń

Wreszcie dochodzimy do najciekawszego elementu SAF, uproszczonego definiowania akcji. W Swingu jeśli chcemy, żeby jakiś komponent oprócz siedzenia w oknie aplikacji mógł zrobić coś pożytecznego, musieliśmy dodać do niego nasłuchiwacza zdarzeń (ActionListener lub innego), a następnie tegoż nasłuchiwacza zaimplementować jako osobną klasę.

SAF całą tę procedurę bardzo upraszcza, po prostu tworzymy metodę, oznaczamy ją metadaną @Action i dodajemy do mapy akcji informację o tym, że pojawiła się obsługa pewnego zdarzenia.

Popatrzmy na fragment kodu, wzięty z klasy MainPane (Listing 3).

Listing 3. Demonstracja obsługi zdarzenia polegającego na naciśnięciu przycisku Szukaj w oknie aplikacji

1. //fragmenty klasy MainPane 
2. public class MainPane extends javax.swing.JPanel { 
3.  
4.  File f = null; 
5.  
6.  public MainPane() { 
7.   initComponents(); 
8.  } 
9.  
10.  //w metodzie pozostawiona jest tylko inicjalizacja
    //interesujących nas w tej chwili komponentów 
11.  private void initComponents() { 
12.   jTextArea1 = new javax.swing.JTextArea(); 
13.   jButton1 = new javax.swing.JButton(); 
14.   jTextField2 = new javax.swing.JTextField(); 
15.  
16.   jTextArea1.setColumns(20); 
17.   jTextArea1.setEditable(false); 
18.   jTextArea1.setFont(resourceMap.getFont("jTextArea1.font")); 
19.   jTextArea1.setRows(5); 
20.   jTextArea1.setName("jTextArea1"); 
21.  
22.   ActionMap actionMap = Application.getInstance(MainApp.class).getContext().
       getActionMap(MainPane.class, this); 
23.   jButton1.setAction(actionMap.get("search")); 
24.   jButton1.setText(resourceMap.getString("jButton1.text")); 
25.   jButton1.setName("jButton1");  
26.  
27.   jTextField1.setEditable(false); 
28.   jTextField1.setText(resourceMap.getString("jTextField1.text")); 
29.   jTextField1.setName("jTextField1"); 
30.  } 
31.  
32.  @Action 
33.  public void search() { 
34.   jTextArea1.setText(""); 
35.   Grep g = new Grep(jTextField2.getText()); 
36.   try { 
37.    if(f != null) 
38.     g.searchInFiles(f); 
39.   } catch (FileNotFoundException ex) { 
40.    Logger.getLogger(MainPane.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
41.   } catch (IOException ex) { 
42.    Logger.getLogger(MainPane.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 
43.   } 
44.   getJTextArea1().setText(g.getFormatedSearchResults()); 
45.  } 
46. }   

Interesuje nas wyłącznie obsługa przycisku Szukaj, dlatego cały kod służący do innych celów został usunięty z Listingu 3. W linii 32 zaczyna się metoda search, oznaczamy ją metadaną @Action, żeby zarejestrować ją jako akcję. Pozostaje jeszcze powiązać odpowiedni przycisk (JButton1) z tę akcją. Robimy to w linii 23, wykorzystując klasę javax.swing.ActionMap.

Warto zwrócić uwagę na to, że możemy się odwoływać do akcji zdefiniowanych w innych klasach, przekazując odpowiedni obiekt do metody ApplicationContext.getActionMap(Class, Object) – jest to bardzo wygodne, gdyż raz zdefiniowaną akcję można wykorzystywać w całej aplikacji. Pewnie najwygodniejszy byłby tutaj mechanizm wstrzykiwania zależności (ang. dependency injection), ale SAF ma być prosty, więc przynajmniej w obecnej wersji wyszukujemy odpowiednią klasę i metodę z kontekstu aplikacji.

Opisana implementacja funkcjonalności wyszukiwania jest bardzo prosta, ma jednakże jedną dosyć zasadniczą wadę: jeżeli wyszukiwanie trwa dłużej, to blokuje ono interfejs użytkownika, w szczególności nie ma możliwości przerwania wyszukiwania. Dlaczego tak się dzieje jest jasne – długotrwałe zadanie wykonujemy w wątku EDT, odpowiedzialnym za rysowanie interfejsu użytkownika.

Musimy zatem uruchomić wyszukiwanie w osobnym wątku. Brzmi to z pozoru dość prosto, ale w praktyce jest uciążliwe, gdyż trzeba zsynchronizować działanie wątku szukającego z wątkiem EDT, rysującym interfejs użytkownika. Dotychczas najwygodniejszym rozwiązaniem było wykorzystanie klasy narzędziowej SwingWorker. Podobne podejście stosuje SAF, tyle, że użycie analogicznego mechanizmu jest prostsze niż w przypadku SwingWorker-a.

Przyjrzymy się jeszcze raz klasie MainPane, tyle, że innemu jej fragmentowi, który znajduje się na Listingu 4.

Listing 4. Implementacja wyszukiwania zrobiona w ten sposób, by odbywało się ono w osobnym wątku

1. //fragmenty klasy MainPane 
2. public class MainPane extends javax.swing.JPanel { 
3.  
4.  File f = null; 
5.  
6.  public MainPane() { 
7.   initComponents(); 
8.  } 
9.  //w metodzie pozostawiona jest tylko inicjalizacja interesujących nas w tej chwili komponentów 
10.  private void initComponents() { 
11.  ActionMap actionMap = Application.getInstance(MainApp.class).
      getContext().getActionMap(MainPane.class, this); 
12.  
13.   jButton2.setAction(actionMap.get("searchNoBlocking")); 
14.   jButton2.setText(resourceMap.getString("jButton2.text")); 
15.   jButton2.setName("jButton2"); 
16.  
17.   jTextField2.setText(resourceMap.getString("jTextField2.text")); 
18.   jTextField2.setName("jTextField2"); 
19.  
20.   jButton4.setAction(actionMap.get("cancel")); 
21.   jButton4.setText(resourceMap.getString("jButton4.text")); 
22.   jButton4.setName("jButton4"); 
23.  } 
24.  
25.  @Action(block=Task.BlockingScope.COMPONENT) 
26.  public Task searchNoBlocking() { 
27.   searchTask = new SearchNoBlockingTask(Application.getInstance(MainApp.class)); 
28.   return searchTask; 
29.  } 
30.  
31.  private class SearchNoBlockingTask extends Task

Tak jak wcześniej, do komponentu, w tym przypadku przycisku, przypisujemy akcję searchNoBlocking (linia 13). Metoda obsługująca wyszukiwanie zwraca obiekt typu Task, którego instancję musimy utworzyć w metodzie searchNoBlocking (linia 27).

Oczywiście nikt nam nie da gotowej klasy Task – trzeba ją samodzielnie napisać, przesłaniając odpowiednie metody. Nasza implementacja klasy Task nazywa się SearchNoBlockingTask (linia 31), przesłaniamy w niej trzy metody:

 • konstruktor, w którym inicjalizujemy potrzebne obiekty, warto zwrócić uwagę na to, że możemy w nim modyfikować stan GUI;
 • doInBackground(), która jest odpowiedzialna za uruchomienie wyszukiwania – ta metoda działa w osobnym wątku, nie blokuje zatem interfejsu użytkownika, nie wolno w tej metodzie odwoływać się w związku z tym do elementów GUI. Metoda ta jest automatycznie uruchomiana, gdy tworzymy instancję klasy SearchNoBlockingTask;
 • succeeded, która jest wywoływana gdy tylko skończy się działanie metody doInBackground() – w tej metodzie możemy zaktualizować interfejs użytkownika przy pomocy danych uzyskanych z metody doInBackground(). Metoda ta jest oczywiście uruchomiona w wątku EDT, dlatego może modyfikować GUI.

Klasa SearchNoBlockingTask ma jeszcze inne użyteczne metody, z jednej z nich korzystamy w metodzie cancel, umieszczonej na samym końcu Listingu 4, przerywa ona wyszukiwanie po kliknięciu w odpowiedni przycisk.