Languages

Erudis - your road to knowledge
Diagram pakietów i diagram komponentów

Diagram pakietów

Diagram pakietów służy do tego, by uporządkować strukturę zależności w systemie, który ma bardzo wiele klas, przypadków użycia itp. Przyjmujemy, że pakiet zawiera w sobie wiele elementów, które opisują jakieś w miarę dobrze określone zadanie. Na diagramie umieszczamy pakiety i wskazujemy na zależności między nimi. Dzięki temu dostajemy na jednym diagramie obraz całości, bądź dużego fragmentu, systemu.

Diagram pakietów

Na powyższym diagramie widzimy poszczególne pakiety grupujące elementy systemu (np. klasy) odpowiedzialne za konkretne zadania. Przerywane linie ze strzałkami pokazują zależności między pakietami.

Diagram komponentów

Diagram komponentów robimy z podobnych powodów, co diagram pakietów – chcemy podzielić system na prostsze elementy i pokazać zależności między nimi. Diagram pakietów koncentrował się na podziale systemu z logicznego punktu widzenia, diagram komponentów z kolei dzieli system na fizyczne elementy oprogramowania: pliki, biblioteki, gotowe, wykonywalne programy itp.

Diagram komponentów

Na diagramie mamy przedstawione komponenty systemu wraz z interfejsami, które one udostępniają. Udostępniane interfejsy są zaznaczone kółkami, podczas gdy interfejsy, których dany komponent wymaga do swojego działania, są oznaczone półokręgiem – gniazdem. Na przykład DB Menadżer udostępnia interfejsy do różnych baz danych, natomiast Aplikacja.exe wymaga wskazania takiego interfejsu.

Notacja kółko–gniazdo (ball and socket), przy pomocy której możemy pokazać połączenie dwóch komponentów poprzez interfejs została wprowadzona w UML 2.0, także na starszych diagramach jej nie spotkamy. Podobnie w UML 2.0 zmienił się sposób oznaczania komponentów, obecnie reprezentuje je prostokąt z ideogramem w prawym górnym rogu, dawniej komponent był oznaczany elementem, który stał się w wersji 2.0 ideogramem.